Lotte Tiemessen

Mr. Tiemessen has been with our firm since January 2021. She mainly handles community criminal cases; she assists suspects who are suspected of moral, drug and/or violent crimes.


Mr. Tiemessen completed the Victim Cases specialization and since then also assists victims in (serious) violence and vice cases. She assists victims in this path from the moment they report the crime up to and including the hearing, where they can submit a claim for compensation (also on the basis of financed legal aid).


She is a member of the NVJSA (Dutch Association of Young Criminal Lawyers).


Mr. Tiemessen has registered the following main specializations in the register of areas of law of the Netherlands Bar Association:

  • Criminal Law
  • Victim Law

Pursuant to this registration, she is required to obtain ten training points in each registered main area of law each calendar year according to the standards of the Dutch Bar Association.

Contact information

Lotte Tiemessen

Mr. Tiemessen is sinds januari 2021 verbonden aan ons kantoor. Zij behandelt voornamelijk  commune strafzaken; ze staat verdachten bij die worden verdacht van zeden-, drugs- en/of geweldsdelicten.


Mr. Tiemessen heeft de de specialisatie Slachtofferzaken gevolgd en staat sindsdien ook slachtoffers bij in (ernstige) gewelds- en zedenzaken. Ze begeleidt slachtoffers bij deze weg vanaf het moment dat zij aangifte doen tot en met de zitting, waar zij een vordering tot schadevergoeding kan indienen (ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand).


Zij is lid van de NVJSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten).


Mr. Tiemessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdspecialisaties geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Slachtofferrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact